sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà NGUYỄN THỊ THANH
Quản lý - 0274 378 2065

Xốp Hơi (Bubble Sheet)

Cuộn xốp hơi
Cuộn xốp hơi
Tấm xốp hơi hạt khí 10 mm
Tấm xốp hơi hạt khí 10 mm
Tấm xốp hơi hạt khí 25 mm
Tấm xốp hơi hạt khí 25 mm